АД Охис
English

Добредојдовте

на официјалната интернет страница на АД ОХИС, Скопје

Повеќе

 


Профил на АД ОХИС,Скопје

Акционерското Друштво Органско Хемиска Индустрија „Наум Наумовски-Борче“ - АД ОХИС, Скопје е основано во 1960 година.

Денес АД ОХИС, Скопје е акционерско друштво со доминантен државен капитал (76,575%). 

АД ОХИС се простира на 96 хектари од кои, по евиденцијата на геодетската управа, на поседовен лист има под објекти околу 5 хектари, а фактичката состојба е околу 12 хектари. Внатре во кругот на фабриката има изградена комплетна патна и железничка мрежа за потребите на ...

Производи

Основната дејност на АД ОХИС, Скопје е поврзана со хемиска индустрија. Друштвата кои функционираат во рамките на компанијата спроведуваат широк спектар на активности, вклучувајќи производство на прашкасти и течни детергенти, средства за заштита на растенијата, базни хемикалии, водено стакло, ПВЦ прав, ПВЦ цевки, ПВЦ фолии и гранулати, како и услуги за опслужување на фабриките и тоа транспорт и дистрибуција на електрична енергија.

 

Новости

 

Одлука за закажување седница на собрание на АД Охис Скопје

 

Извештај за резултатите од гласањето на Годишното собрание на акционери од 19.06.2015 година 

 

Одлуки донесени на собранието на акционери на АД ОХИС од 19.06.2015 година

 

Барање од поранешни вработени 

 

Молба од Крсто Жупаноски 

 

Допис од СИЕР за неисплатени плати

 

Одлука од УО и информација за неисплатени плати

 

Одлука од НО за информација за неисплатени плати 

 

Предлог одлука за согласност на плати

 

Записник од комисија за избор на ревизор за 2015

 

Предлог одлука за избор на ревизор 

 

Предлог одлуки

 

Извештај од НО за резултатите од контролата

 

ОХИС АД Консолидиран

 

ОХИС АД Поединечен

 

Предлог одлука за покривање на загубата 2014

 

Годишен извештај за работата на АД ОХИС 

 

Консолидирана годишна сметка на АД ОХИС

 

Годишна сметка на АД ОХИС

 

Јавен повик за годишно собрание на АД ОХИС

 

Одлука за УО за собрание

 

Извештај од резултатите од гласањето на годишното собрание

 

Одлуки од годишното собрание 1

 

Одлуки од годишното собрание 2

 

Јавен повик за презакажана седница на собрание на акционери

 

Записник од комисија за отварање понуди по објавен јавен повик 

 

Предлог-одлуки за годишно собрание

 

Извештај од надзорниот одбор за резултатите од контролата